ช่วยชาวบ้านหมี่

613

ชลประทาน ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเข้าพื้นที่ ช่วยชาวบ้านหมี่ จ.ลพบุรี

รัฐบาลห่วงใยประชาชน สั่งทุกหน่วยงานเร่งหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำบางขาม อำเภอบ้านหมี่ ตลอดทั้งลำน้ำระยะทางกว่า 25 กิโลเมตร ไม่มีน้ำไหลผ่านมากว่า 1 เดือนแล้ว ทำให้ปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอสำหรับผลิตประปา

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางเกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 37% กรมชลประทาน จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนและเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้วิกฤตน้ำแล้ง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยเบื้องต้นสำนักงานชลประทานที่ 10 และสำนักเครื่องจักรกล เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง ที่ปากคลองส่งน้ำ 13 ขวา ช่วยเหลือประปา หมู่ 1หมู่ 2 ตำบลมหาสอน และประปา หมู่ 3 ตำบลสนามแจง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 3 เครื่อง ที่ปากคลอง Waste Way บ้านกล้วย เพื่อเร่งสูบทอยน้ำจากคลองชัยนาท – ป่าสัก เติมแม่น้ำบางขาม พร้อมทั้งกำหนดรอบเวร หลังสูบน้ำเข้าสู่แม่น้ำบางขามแล้ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนาข้าว ในพื้นที่ 4 ตำบล (ตำบลมหาสอน บางพึ่ง บ้านชี และบางขาม) รวมประมาณ 30,000 ไร่

นายประพิศ จันทร์มา
อธิบดีกรมชลประทาน

นอกจากนี้ยังเร่งดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำบางขาม เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว โดยระยะที่ 1 ความยาว 14 กิโลเมตร กว้าง 40 เมตร ลึก 3 เมตร พร้อมแก้มลิง 3 แห่ง ขณะนี้ได้จัดทำแบบขุดลอกและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว หากได้รับงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อขุดลอกแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำบางขาม ได้กว่า 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำตามมาตรการที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ ตลอดจนน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตามแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 64 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ตลอดจนการจัดสรรน้ำแบบรอบเวรให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน

กรมชลประทาน ข่าว