เปิดตัวโลโก้ “กุ้งก้ามกรามไทย”

518

กรมประมง เปิดตัวโลโก้ “กุ้งก้ามกรามไทย สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล”

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 กรมประมง เปิดตัวผลงานชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก้ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล” พร้อมใช้ปูทางโปรโมทภาพลักษณ์ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานตลอดสายการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล” เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนากุ้งก้ามกราม (พ.ศ. 2562 – 2565) ซึ่งกรมประมงได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตราสัญลักษณ์ในการรับรองสินค้าและผลิตภัณฑ์รวมถึงฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของไทยให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น เชื่อถือ และจดจำถึงภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยระบบการตรวจรับรองเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัยมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  อีกทั้ง ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้ากุ้งก้ามกรามไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป

นายมีศักดิ์ ภักดีคง
อธิบดีกรมประมง

สำหรับ “กุ้งก้ามกราม” ถือเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยเกษตรกรมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่หลายจังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาฬสินธุ์ และเชียงราย  โดยจากข้อมูลในปี 2563 มีฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงจำนวน 7,878 ฟาร์ม มีผลผลิตออกสู่ตลาดถึงปีละกว่า 32,000  ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 6,883.8 ล้านบาท โดยมีปริมาณการส่งออกประมาณ 4,265 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 529 ล้านบาท ตลาดหลักในการส่งออกคือ ประเทศเมียนมาร์ ปริมาณ 2,686 ตัน คิดเป็นร้อยละ 62.98 รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 539 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.63  ตามด้วยจีน ปริมาณ 521 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.21 และมาเลเซีย ปริมาณ 211 ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.94  ดังนั้น กรมประมงจึงเชื่อมั่นว่าการนำตราสัญลักษณ์ “กุ้งก้ามกรามไทย” มาใช้เป็นเครื่องหมายในการรับรองคุณภาพ เพื่อการันตีมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัย จะเป็นการช่วยติดอาวุธให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมคลัสเตอร์กุ้งก้ามกรามซึ่งต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามที่กรมประมงกำหนด สามารถนำตราสัญลักษณ์นี้ไปใช้เป็นเครื่องหมายในการรับรองคุณภาพของผลผลิต เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของคู่ค้าต่างประเทศในการทำการค้ากับผู้ประกอบการของไทยที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพดังกล่าว ซึ่งจะสามารถยกระดับสินค้ากุ้งก้ามกรามของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น พร้อมเป็นใบเบิกทางสำคัญในการเจรจาต่อรองทางการค้า เพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป  

อธิบดีกรมประมง กล่าวต่อไปว่า  สำหรับตราสัญลักษณ์กุ้งก้ามกรามที่กรมประมงจะใช้ในการส่งเสริมการตลาดจากนี้ไป เป็นผลงานจากการที่ทางกรมฯ ได้จัดกิจกรรมการประกวด โดยประกาศเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต ศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล” เข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัล 90,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรในระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยปรากฏว่า มีผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมากถึง 273 ราย  ซึ่งขณะนี้กรมประมง และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้ทำการตัดสินผลการประกวดดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ ได้แก่ นายธานี เหมือนนุช อายุ 52 ปี อาศัยอยู่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งกรมประมงได้ทำการมอบเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณให้ไว้ในโอกาสนี้

กรมประมง ข่าว