เปลี่ยนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี

571

ประภัตร ขานรับโยบายนายกฯ เปลี่ยนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ให้พี่น้องชาวนาทั่วประเทศ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความต้องการยกระดับศักยภาพการผลิตข้าวของไทย โดยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวและชาวนาไทย จึงได้มอบหมายให้กรมการข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเพิ่มศักยภาพการผลิตและการส่งออกข้าวไทยเพื่อให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

นายประภัตร กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันชาวนามีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องนาน 10 ปี ทำให้คุณภาพข้าวและผลผลิตข้าวลดลง กรมการข้าวจึงได้จัดทำโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตข้าว และได้มีการประชุมร่วมหารือกับผู้บริหารกรมการข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี โดยมีเป้าหมายในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิของประเทศ 27.5 ล้านไร่ ในฤดูการผลิต 2565-2567 โดยจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ปี คือปีที่ 1 (ปี2565)​ เป้าหมาย 5 ล้านไร่ ปีที่2 (ปี2566)​ เป้าหมาย 10 ล้านไร่ และปีที่ 3 (ปี2567)​ เป้าหมาย 12.5 ล้านไร่ รวมเป็น 27.5 ล้านไร่

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในอัตรา 15 กก./ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ตามที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพจำนวน 412,500 ตัน กรมการข้าวมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพียงพอต่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เพื่อลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้น

กรมการข้าว ข่าว