เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ตรัง

125

รมว.กษ.ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดตรัง

วานนี้ (วันที่ 15 ตุลาคม 2564) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

โดยกรมการข้าวกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ได้ดำเนินการโครงการสำคัญต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของชาวนาในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นจำนวนมาก ได้เเก่

1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวนาหมื่นศรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2562 เกษตรกร 92 ราย พื้นที่ 410.25 ไร่

2. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มี 4 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรครบวงจรฝายคลองนางน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปี 2559 เกษตรกร 143 ราย พื้นที่ 785 ไร่ ได้รับสนับสนุนครุภัณฑ์การเกษตร อาทิ รถเกี่ยวนวดข้าวแบบถังบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวเครื่องยนต์ เครื่องอัดฟาง เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องคัดแยกข้าวสาร เครื่องสีข้าว เป็นต้น
  • กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวลำชารสามัคคีคนทำนาโคกสะบ้า หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปี 2561 เกษตรกร 110 ราย พื้นที่ 558.50 ไร่ ได้รับสนับสนุนครุภัณฑ์การเกษตร อาทิ รถแทรกเตอร์ เครื่องหยดเมล็ดพันธุ์ โดรนเพื่อการเกษตรถังบรรจุ 10 ลิตร รถเกี่ยวนวดข้าว เครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์/ข้าวเปลือก เป็นต้น
  • วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปี 2561 เกษตรกร 73 ราย พื้นที่ 392.25 ไร่ ได้รับสนับสนุนครุภัณฑ์การเกษตร อาทิ รถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ รถเกี่ยวข้าว เครื่องซีลสุญญากาศ บล๊อกสำหรับแพ็คข้าว เป็นต้น
  • กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปี 2562 เกษตรกร 92 ราย พื้นที่ 410.25 ไร่ ได้รับสนับสนุนครุภัณฑ์การเกษตร อาทิ รถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ รถเกี่ยวข้าว โดรนเพื่อการเกษตรถังบรรจุ 10 ลิตร เป็นต้น

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 7 กลุ่ม เกษตรกร 263 ราย พื้นที่ 1,139.25 ไร่

4. โครงการศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว จำนวน 4 กลุ่ม

  • ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาหมื่นศรี  อ.นาโยง จ.ตรัง  พื้นที่  135 ไร่   สมาชิก 32 ราย
  • ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาพละ อ.เมือง จ.ตรัง พื้นที่   24 ไร่  สมาชิก 12 ราย
  • ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง พื้นที่   45 ไร่  สมาชิก 13 ราย
  • ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พื้นที่  230 ไร่  สมาชิก 49 ราย และเป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่กำลังจะยกระดับเป็นศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบในปี 2565 อีกด้วย

ในโอกาสนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเล็บนกปัตตานี จำนวน 3 ตัน ในการสนับสนุนแก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนด้วย

กรมการข้าว ข่าว