ให้กำลังใจ อกม.

115

เกษตรฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ อกม. ภาคใต้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มอบนโยบาย และถุงยังชีพแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พร้อมพบปะให้กำลังใจเกษตรกรในพื้นที่

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า อกม. ถือเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยปฏิบัติภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยจิตอาสา โดยลงพื้นที่เคียงข้างกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ แก่เกษตรกรในหมู่บ้านของตัวเอง ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและเก็บรวบรวมเอกสาร รวมทั้งการรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมช่วยแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และนำปัญหามาแจ้งแก่หน่วยงาน เพื่อร่วมกันหาทางช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เกิดขึ้นตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2554 มีหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับอาสาสมัครเกษตรสาขาต่าง ๆ ทั้ง 16 สาขา ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวง ครูบัญชีอาสา ประมงอาสา อาสาปศุสัตว์ หมอดินอาสา อาสาสมัครสหกรณ์ อาสาสมัครชลประทาน เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาสาสมัครชาวนาชั้นนำ อาสาสมัครครูยาง สารวัตรเกษตร หม่อนไหมอาสา Q อาสา และเกษตรหมู่บ้าน รวมทั้งเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้านตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการคัดเลือกมาจากที่ประชุมอาสาสมัครเกษตรและผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งจะอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี ปัจจุบันมี อกม. จำนวน 75,155 ราย ทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดสงขลา มี อกม. จำนวน 1,028 ราย และในอำเภอจะนะ มีจำนวน 139 ราย

ด้านนายศักริยา หีมหลี อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หมู่ 7 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า “ตนสมัครเข้ามาเป็น อกม. ตั้งแต่ที่มีการเปิดรับสมัคร ในปี 2554 เป็นคนแรก ๆ ของอำเภอจะนะ โดยที่รู้ว่าเป็นงานจิตอาสา ซึ่งที่มาทำงานนี้ เนื่องจากรู้สึกชอบ สนุกกับการทำงาน ถ้ามาเป็น อกม. แล้วไม่สนุก จะไม่ทำมาจนถึงตอนนี้แน่ นอกจากสนุกก็ได้ช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเดียวกัน ทำเกษตรแบบแบ่งปัน เกื้อกูลกัน ซึ่งในหมู่บ้านนี้จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ยาง และพืชแซมสวนยาง เป็นส่วนใหญ่ เวลาที่เกษตรกรมีปัญหา ก็จะช่วยเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานรัฐ ซึ่งก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร ทุกคนให้ความสนับสนุนกันดี”

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว