ประมงฯ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม NACA

เปิดเวทีให้ 18 รัฐสมาชิกและภาคีเครือข่าย ร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน…

webmaster

8 ส.ค. 2566
1 2 5