เกษตรฯ เผยผลประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

590

เกษตรฯ เผยผลประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน พร้อมดันแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ตัดยอด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) จำนวน 94,996 แห่ง มีสมาชิกรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 1,661,541 ราย จำแนกตามประเภทกิจการออกเป็น 24 ประเภท ใน 2 ด้าน คือ ด้านการผลิตสินค้า ได้แก่ 1) การผลิตพืช 2) การผลิตปศุสัตว์ 3) การผลิตประมง 4) การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร 5) เครื่องดื่ม 6) ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า 7) เครื่องจักสาน 8)ดอกไม้ประดิษฐ์ 9) ของชำร่วย/ของที่ระลึก 10) เครื่องจักรกล 11) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 12) เครื่องประดับ/อัญมณี 13) เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์ 14) เครื่องหนัง 15) การผลิตปัจจัยการผลิต 16) เครื่องปั้น 17) สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ 18) การผลิตสินค้าอื่น และด้านการให้บริการ ได้แก่ 19) ร้านค้าชุมชน 20) ออมทรัพย์ชุมชน 21) ท่องเที่ยว 22) สุขภาพ 23) ซ่อมเครื่องจักรกล และ 24) การให้บริการอื่นๆ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

โดยผลจากการประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อทราบระดับความเข้มแข็งและความต้องการในการพัฒนา สำหรับใช้จัดทำแผนพัฒนากิจการ พบว่า มีวิสาหกิจชุมชนผ่านการประเมินศักยภาพ จำนวน 75,563 แห่ง แบ่งเป็น ระดับดี จำนวน 21,591 แห่ง (28.57%) ระดับปานกลาง จำนวน 41,832 แห่ง (55.36%) และระดับปรับปรุง จำนวน 12,140 แห่ง (16.07%) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ผ่านการประเมินในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมครั้งนี้ มีการหารือประเด็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และการปรับปรุงโครงสร้างกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไม่ครบองค์ประกอบตามที่ได้เคยแต่งตั้งไว้ จึงมีการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะทำหน้าที่ขับเคลื่อน ผลักดัน และหาแหล่งงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและจัดทำแผนแม่บท กรอบแผนงาน/งบประมาณ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นประจำทุกปี ดำเนินการกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประจำปี ร่วมเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลเพื่อดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมอบหมาย ตามความเหมาะสม รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมอบหมาย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นคณะใหม่ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นอีกครั้งแทนคณะเดิมที่หมดวาระลง อันเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นให้เป็นต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการขอรับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่วิสาหกิจชุมชนนั้นตั้งอยู่ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว