วันออมแห่งชาติ ปี 2565

98

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ปี 2565

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทย มีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออมเงิน ว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง โดยมี รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข่าว