เกษตรฯ ติดตามผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ลำไย จ.เชียงใหม่

270

เกษตรฯ ติดตามผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ลำไย จ.เชียงใหม่

รมว.กษ. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (กลุ่มแปลงใหญ่ลำไย) จังหวัดเชียงใหม่

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าลาน (กลุ่มแปลงใหญ่ลำไย) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตอง อำเภอหนองตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 154 ราย พื้นที่ปลูก 985 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตให้เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างจุดรับซื้อผลผลิต/กระจายผลผลิต/เชื่อมโยงการตลาดและสร้างโอกาสในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยดำเนินการรวบรวม/กระจาย/จำหน่ายผลผลิตสดช่อ จำนวน 560 ตัน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 16 ล้านบาท/ปี และมีรายได้จากการร่อนลำไย 1,200 ตัน มีรายได้มูลค่า 900,000 บาท

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนในเรื่องการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีมาตรฐาน และมีระบบการตลาดที่แน่นอน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร พร้อมผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์สถานการณ์การผลิตลำไย ปี 2565 จังหวัดเชียงใหม่ จะมีผลผลิตรวมประมาณ 4.4 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปี 64 คิดเป็น 9.8% ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 980 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 64 คิดเป็น 5.95% อำเภอที่ปลูกลำไยมากสุด คือ อำเภอจอมทอง พร้าว ดอยเต่า เชียงดาว และฮอด ตามลำดับ และคาดการณ์การเก็บเกี่ยวลำไย ในฤดูเก็บเกี่ยวเดือน มิ.ย. – ก.ย. 65 เก็บเกี่ยวสูงสุดในเดือนสิงหาคม ส่วนลำไยนอกฤดู จะทยอยให้ผลผลิตตลอดปี ช่วงเก็บเกี่ยวมากสุดในเดือน ธ.ค. – ม.ค. 65

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าว