เกษตรฯ เดินหน้าหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

288

เกษตรฯ เดินหน้าแปลงใหญ่อ้อยอัจฉริยะ ย้ำเจตนารมณ์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร

วันนี้ (9 มี.ค. 63) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร–ตัดอ้อยสดลดมลพิษ ณ แปลงเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอ้อยแปลงใหญ่ บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 4  ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เดินหน้าแปลงใหญ่อ้อยอัจฉริยะ ย้ำเจตนารมณ์ลดเผาในพื้นที่เกษตร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังการเปิดงานฯ ว่า หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบแผนปฏิบัติการขขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกำหนดนโยบาย และมาตรการเพื่อเร่งยกระดับการแก้ไขปัญหา เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เกิดขึ้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อเตรียมเพาะปลูกในฤดูถัดไป และเผาเพื่อเก็บเกี่ยวอ้อย ทำให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละออง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกร รวมทั้งทำให้ดินเสื่อมโทรม ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตลดลง การแก้ไขโดยให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหา รวมถึง แสดงนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดทั้งปัญหามลพิษ ลดทรัพยากรต่างๆ เป็นการแก้ไขในระยะยาว ทั้งปัญหาแรงงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร ได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรตระหนักและเข้าใจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดการเผา ได้กว่า 1,600 แห่ง เพื่อที่จะเฝ้าระวังอย่างจริงจัง ควบคู่กับการส่งเสริมแนวทางการเกษตรยั่งยืน ใช้เศษวัสดุทางการเกษตร นำมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นทำปุ๋ยหมัก ผลิตเป็นพลังงานทดแทน การเพาะเห็ด ซึ่งมีเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ เฉพาะปี 2563 กว่า 17,000 ราย แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวของเกษตรกรที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการแสดงนวัตกรในแปลงใหญ่อ้อยอัจฉริยะ ที่ขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรฯ เพราะการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรกลในการตัดอ้อย ทดแทนการเผา ให้เกษตรกรเรียนรู้การปรับระบบการปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการจริง เพื่อลดปัญหาการเผา ก่อนเก็บเกี่ยว โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 สถานี ได้แก่

1.สถานีการเตรียมดิน ปลูก และบำรุงรักษา

2. สถานีบำรุงรักษาตออ้อย

3. สถานีการตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อย และจัดการเศษวัสดุด้วยเครื่องม้วนใบอ้อย

4. สถานีสำรวจและจัดทำแผนที่การเจริญเติบโต และการพ่นสารป้องกันและกำจัดวัชพืช ด้วยโดรน
          มีเกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานกว่า 500 คน

กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว