เกษตร ฯ เปิด “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช”

176

เกษตร ฯ เปิด “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช” ให้บริการด้านการเกษตรครบวงจรทั่วประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร”ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช” ตามนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถแปลงนโยบาย สร้างวิธีทำงานสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนในการขอรับบริการ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ /ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และหน่วยงานกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชเป็นศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร ซึ่งเกษตรกรสามารถขอรับบริการได้ทั้งข้อมูลด้านการเกษตรแจ้งเรื่องร้องเรียน ขอรับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ผ่านระบบ web application เป็นการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบริการประชาชนแบบ one stop service เพื่ออำนวยความสะดวกและให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น ในเบื้องต้นจะเป็นการให้บริการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ และจะขยายไปยังอาสาสมัครเกษตร คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ศูนย์เครือข่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับเรื่องจากประชาชน เพื่อส่งต่อเรื่องให้ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ในระดับอำเภอ และมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้บริหารจัดการในระดับจังหวัด

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ในส่วนของการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการหลักในระดับอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ 882 ศูนย์ทั่วประเทศจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์บริการฯ คอยรับเรื่องและบันทึกข้อมูลการขอรับบริการลงระบบสารสนเทศ ในรูปแบบของ web application เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับการให้บริการของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช จะดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถให้บริการหรือดำเนินการแก้ไขได้ทันที เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การให้บริการคลินิกพืช การให้บริการสารชีวภัณฑ์ รวมถึงการให้คำแนะนำในการทำการเกษตร และรูปแบบที่ต้องส่งต่อบริการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การแจ้งปัญหาด้านการประมง ด้านปศุสัตว์ ฯลฯ ซึ่งศูนย์บริการฯ จะช่วยคัดกรองปัญหา และติดตามการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หรือการรับบริการต่างๆ จากเกษตรกรได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งดำเนินการในรูปแบบของ smart office เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างทั่วถึงครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดตามสถานะและผลการขอรับบริการได้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือประสานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการฯ

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว