เชิญเกษตรกรรุ่นใหม่สมัคร Young Smart Farmer ’67

136

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วม “โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2567”

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มีความสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร นั่นคือ “เกษตรกรรุ่นใหม่” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย “โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2567” ช่วยเตรียมความพร้อมในการสร้างคนรุ่นใหม่ด้านการเกษตรให้มีความทันสมัยและทำการเกษตรอยู่ได้ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0 และได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการเกษตร สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มีแนวคิดสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการการเกษตร มีบทบาทสำคัญในการเป็นที่พึ่งแก่เพื่อนเกษตรกร และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กลับมาทำการเกษตร เพื่อทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดกระบวนการให้เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการ เพื่อต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบทางธุรกิจให้กับชุมชน สร้างแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่หันมาทำการเกษตรในยุคดิจิตัลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับสินค้าเกษตร
ให้มีมูลค่าสูงเพื่ออุตสาหกรรมและการส่งออกผลผลิตสู่ระดับสากล และสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย Young Smart Farmer ในระดับจังหวัด เขต และประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นายกฤษ อุตตมะเวทิน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 17-45 ปี ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตร ต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของตนเอง สมัครเข้าร่วม “โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2567” สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้จาก http://bit.ly/48PCBck สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนเกษตรกร) ได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว