ส.ป.ก. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้

152

ส.ป.ก. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะผู้บริหารเข้าร่วม โดยมีกิจกรรมการใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ และร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้โดยรอบ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล อ.เมือง จ.ปทุมธานี

สำหรับวันรักต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ข่าว