เตรียมเยียวยาชาวประมง ปล่อยกุ้ง 1 ล้านตัว ใน 5 แหล่งน้ำ

83

เตรียมเยียวยาชาวประมง ดีเดย์ 20 มีนาคมปล่อยกุ้ง 1 ล้านตัว ใน 5 แหล่งน้ำ

กระทรวงเกษตรฯ เปิดตัวโครงการ “สร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน” เดินเครื่องเร่งเยียวยา พี่น้องเกษตรกรจากวิกฤติฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 เตรียมจัด Kick Off ปล่อยกุ้งก้ามกรามล็อตแรก 1 ล้านตัว ใน 5 แหล่งน้ำ เพื่อสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรในวันที่ 20 มีนาคมนี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “สร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน” ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากเหตุการณ์ในปี 2562 ที่ประเทศไทยได้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรเสียหายอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งยังได้เกิดอุทกภัยอย่างหนักจากพิษของพายุโพดุลและคาจิกิ ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรและประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562 ทั้งในด้านเกษตร ปศุสัตว์ และประมง มีเป้าหมายเป็นเกษตรกร 1,075,000 ล้านครัวเรือน โดยในด้านการประมงนั้น ได้มีการวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยผ่าน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง ด้วยการสนับสนุนการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน เป้าหมายเกษตรกร 44,311 ราย และ 2) โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน โดยการปล่อย พันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ำชุมชนที่ประสบภัย

สำหรับโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินเครื่อง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรและประชาชน ในแหล่งน้ำชุมชนที่ประสบภัย 1,436 แห่ง 129 อำเภอ ในพื้นที่ 19 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ตราด นครพนม บุรีรัมย์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยการปล่อยพันธุ์กุ้งก้าม กรามลงในแหล่งน้ำ ขนาดตั้งแต่ 5 – 7 เซนติเมตรขึ้นไป จำนวน 200,000 ตัวต่อแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นขนาดที่สามารถลดระยะเวลาในการเจริญเติบโตและเพิ่มอัตราการรอดได้ดี เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูง และเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากร ของชุมชนได้อีกด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้เตรียมจัดกิจกรรม Kick Off  เปิดตัวโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ด้วยการจัดกิจกรรม การปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามล็อตแรก จำนวน 1 ล้านตัว ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 พร้อมกันในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่

1) หนองผือ ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

2) หนองกุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

3) หนองหัวลิง บ้านหนองกกเปลือย ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

4) บึงอ้ายจ๋อ ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร

5) อ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้กรมประมงเร่งสื่อสารสร้างกระบวนการรับรู้และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ชุมชนได้มี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ และเพื่อให้ผลผลิตกุ้งก้ามกรามได้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จึงมีการส่งเสริมองค์ความรู้แก่ชุมชน โดยการจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ เช่น ข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพยากร การเฝ้าระวังทรัพยากรให้ใช้ประโยชน์ได้เมื่อถึงขนาดที่เหมาะสม มีการจัดตั้งกรรมการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน ทั้ง 1,436 แห่ง จัดตั้งกลไกความร่วมมือ จัดทำแผนปฏิบัติงานและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการทำงานในโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตยังได้เตรียมการที่จะพัฒนาและทดลองใช้กุ้งก้ามกรามที่ปล่อยไปในครั้งนี้ เป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับเพาะด้วยชุด ถังเพาะพันธุ์เคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) เพื่อใช้ปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปด้วย