เดินหน้าผลักดันวิสาหกิจชุมชน

1,036

เกษตรฯ เดินหน้าเสริมทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ทั่วประเทศ ร่วมผลักดันเป็นนิติบุคคล

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรหรือคนในชุมชน เพื่อพัฒนาการผลิต การลดต้นทุน และสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เกษตรอำเภอทั่วประเทศในฐานะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ให้การสนับสนุนและผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล ซึ่งวิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคลแล้ว จะสามารถเปิดบัญชีธนาคาร หรือสามารถถือครองทรัพย์สินได้โดยตรง เช่น การซื้อที่ดิน และทำเรื่องกู้ยืมเงินกับธนาคารเพื่อใช้ลงทุนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ รวมถึงการขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือ การขอเครื่องหมาย อย. เป็นต้น นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนยังจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการพิเศษต่าง ๆ ของรัฐ และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคลจึงได้กำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2563 ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อนำไปถ่ายทอดและแนะนำให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นกิจการที่ดำเนินการในรูปแบบนิติบุคคลได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนในการติดต่อกับทางราชการ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งในปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว จำนวน 86,466 แห่ง สมาชิกจำนวน 1,459,137 ราย และมีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 512 แห่ง สมาชิกจำนวน 9,821 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562) โดยการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะมีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่ช่วยส่งเสริมการประกอบการ ซึ่งบทบาทหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง และโปร่งใส คือ การสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลนั่นเอง

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว