อบรมการพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา

286

รมว.เฉลิมชัย เปิดอบรม “การพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา” จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ต.อ.ไกรวิทย์ อุณหก้องไตรภพ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและหมอดินอาสา ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการพัฒนาที่ดิน พบปะหมอดินอาสา รับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร-หมอดินอาสาในพื้นที่ ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และการลดก๊าซเรือนกระจก (Net Zero Emission) ซึ่งหมอดินอาสามีบทบาทอย่างมาก ทั้งในด้านการจัดการดิน ที่ดิน ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเกษตรอินทรีย์ และการจัดการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้วยวิธีการฝึกอบรมฯ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอดินอาสาประจำจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนที่มีความสำคัญในการบริหารเครือข่ายหมอดินอาสาทั่วประเทศ โดยมีการดำเนินงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) กับยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี ที่มีเป้าหมายให้เกษตรกรเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ สถาบันเกษตรกรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย ภาคเกษตรเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม จึงมุ่งเน้นการสร้างหมอดินอาสาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีองค์ความรู้สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตร ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับรายได้ของเกษตรกร”

นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาที่ดิน ตอบสนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี ระบบเกษตรอินทรีย์ PGS ทั่วประเทศ ซึ่งมีหมอดินอาสาเป็นประธานกลุ่ม สนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกรดำเนินการ โดยผ่านหมอดินอาสาและศูนย์ปฏิบัติการของหมอดินอาสาทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ยังได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการหลวง/โครงการพระราชดำริ จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมการไถกลบตอซัง ลดเผา เป็นการสนับสนุนนโยบายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Net Zero Emission) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมอดินอาสาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 200 ราย ได้พัฒนาความรู้ ความชำนาญด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และนำความรู้ด้านต่าง ๆ ไปปรับใช้จนเกิดประโยชน์กับตนเอง และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่เพื่อร่วมกันในการยกระดับพัฒนาความรู้ให้เกษตรกร และชุมชน สร้างพื้นฐานความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมไทยในอนาคต

เกษตรกรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS กับกรมพัฒนาที่ดิน ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามหมอดินอาสา เพื่อนำเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว