พด. ส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ช่วยลดต้นทุน

182

กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ช่วยลดต้นทุน รักษาสภาพดิน ได้ผลผลิต มีคุณภาพปลอดภัย

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมการดำเนินงานภาคการเกษตร เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ เพื่อลด และทดแทนปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร  โดยการสนับสนุนเกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตรและครัวเรือน เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และลดต้นทุนการผลิต  โดยกรมพัฒนาที่ดินพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีเทคโนโลยีและสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง  รวมทั้ง ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหาร และทำให้ธาตุอาหารในดินเป็นประโยชน์กับพืชมากขึ้น นอกจากนี้มีการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ สารสกัดสมุนไพรควบคุมแมลงศัตรูพืช และจุลลินทรีย์กำจัดโรคในดิน โดยใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ชนิดต่างๆ ซึ่ง ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 3 กลุ่ม  รวม 11 ผลิตภัณฑ์  ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช 

2.ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านควบคุมศัตรูพืช

3. ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม

โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรลดใช้สารเคมีและสร้างการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันขึ้น พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ย และวิธีการนำใช้ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการต่อยอดนำไปผลิตใช้ในพื้นที่ของตนเอง และมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้เกษตรกร อีกทั้งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย ดังเช่นตัวอย่างจาก เกษตรกรบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม เป็นอีกกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่นำองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพจากหมอดินอาสามาใช้ประโยชน์เห็นผลจริง ด้วยการนำผักตบชวา ที่ขึ้นตามชายคลองมาตากแห้ง แล้วเคล้ากับดิน ขี้เถ้า แกลบดิบ ผสมและหมักไว้ตามระยะที่พอเหมาะ จนได้ดินพร้อมปลูกผสมผักตบชวา เป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพที่มาใช้ทำการเพาะปลูกและยังต่อยอดสร้างรายได้ในชุมชน อีกด้วย สำหรับเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจข้อมูลการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน หรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทร สายด่วน 1760

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว