วันดินโลก จังหวัดสมุทรปราการ

325

งานวันดินโลก ปี 2565 “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” จ.สมุทรปราการ เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อหลวง ร.๙ นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาพดินที่ดี ส่งผลต่อความมั่นคง และปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นายสุนทร ปานแสงทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีช่วยฯ เกษตร เปิดเผยว่า “ในวันที่ 5 ธันวาคม และห้วงเดือนธันวาคมของทุกปี กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ได้จัดงานวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรดิน และน้ำ จนเป็นรากฐานการผลิตที่มั่นคงของเกษตรกร นอกจากนี้ ทรงศึกษาและพัฒนาด้านการจัดการดิน ด้วยวิธีการเรียบง่ายและประหยัด ที่เกษตรกรนำไปปฏิบัติเองได้ จวบจนรัชสมัย ในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงสืบสาน รักษาและต่อยอด พระราชปณิธานและแนวพระราชดำริการทรงงานของพระบรมราชชนกอย่างต่อเนื่อง ผลที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนแต่นำประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกรชาวไทย”

นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ด้าน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวต่อว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานภาคีภาครัฐ สถาบัน การศึกษา สมาคม มูลนิธิ องค์กร ภาคเอกชนต่าง ๆ ในการจัดงานวันดินโลกเป็นประจำทุกปี การจัดงานวันดินโลกในวันนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานภาคีในจังหวัดสมุทรปราการ นับว่าเป็นความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จในการจัดงานได้อย่างดียิ่ง และหวังว่าภาคีเครือข่ายเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนา สนับสนุน และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรของจังหวัดได้เป็นอย่างดี”

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเกียรติบัตรแด่หน่วยงานและบุคลากรที่ร่วมขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ดิน จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และนิทรรศการภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดินและการให้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการด้านการพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงนิทรรศการบูรณาการด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา นักเรียน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน จำนวน 250 ราย

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการสืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำพระราชดำริ เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน ตลอดจนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ให้มีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเรื่องทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขจัดความหิวโหยให้หมดไป”…. นายสุนทร กล่าวทิ้งท้าย

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว