ประมงฯ คว้ารางวัล Compliance Award

169

กรมประมงคว้ารางวัล Compliance Award ในฐานะหน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมประมง กล่าวว่า พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย กรมประมงได้กำหนดนโยบาย ข้อสั่งการ ระเบียบปฏิบัติ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office: DPO) รวมถึงการเผยแพร่การขอความยินยอม การแจ้งเจ้าของข้อมูล ช่องทางการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล การแจ้งเหตุละเมิด รวมทั้งสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทราบถึงช่องโหว่ที่ข้อมูลอาจรั่วไหลหรือถูกละเมิด นอกจากนี้กรมประมงได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมผ่านกระบวนการด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยใช้ระบบแพลตฟอร์มภาครัฐ ที่รองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้งานภายในกรมประมง รวมถึงการร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร เพื่อดำรงไว้ซึ่งมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล ระมัดระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายถาวร ทันใจ
รองอธิบดีกรมประมง

การได้รับรางวัล Compliance Award แสดงถึงการให้ความสำคัญในมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นธรรมในการใช้ข้อมูล และความโปร่งใสต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาตรฐาน ศักยภาพขององค์กรที่พร้อมจะก้าวเป็นระบบราชการ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้เจ้าของข้อมูลทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ ชาวประมง บุคลากร หรือผู้รับบริการอื่นว่ากรมประมงจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้

กรมประมง ข่าว