รมช. กษ. มอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนงานนโยบายที่สำคัญของกรมหม่อนไหม

119

รมช.ไชยา มอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนงานนโยบายที่สำคัญของกรมหม่อนไหม พร้อมผลักดันผ้าไหมไทยให้เป็น Soft Power บนเวทีแฟชั่นระดับโลก

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ผู้บริหารกรมหม่อนไหม เจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ โดยการตรวจราชการในครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา ได้เป็นประธาน เปิดการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการ และการขับเคลื่อนงานนโยบายที่สำคัญของกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล โคราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการสัมมนาดังกล่าว เป็นการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ให้กับบุคลากรของกรมหม่อนไหมนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการสร้างสรรค์ ขับเคลื่อน และต่อยอดการดำเนินงานต่างๆ สู่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อันเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งใช้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” อีกทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการของกรมหม่อนไหม ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการและสามารถแปลงแนวทางลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ตลอดจนเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโครงการที่ผ่านมา และปัญหาอุปสรรค และการเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่เกษตรกรต่อไป

นายไชยา พรหมา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ ไชยา ได้มอบมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนงานนโยบายที่สำคัญของกรมหม่อนไหม เพื่อเป็นแนวทางให้กรมหม่อนไหมส่งเสริมงานด้านหม่อนไหมทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น การต่อยอดไปสู่การเรียนการสอนวิชาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและกระบวนการทอผ้าไหมให้เป็นหลักสูตรในโรงเรียน การส่งเสริมให้ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ออกแบบผลิตภัณฑ์และลวดลายผ้าไหม ตลอดจน การออกแบบชุดผ้าไหมให้เข้ากับยุคสมัย สามารถนำไปสู่การเดินแฟชั่นโชว์ในต่างประเทศ ผลักดันให้เป็น Soft Power ไปทั่วโลก

กรมหม่อนไหม ข่าว