กฐินพระราชทาน

226

กรมส่งเสริมการเกษตรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลทับคล้อ จ.พิจิตร

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2563 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมการเกษตรอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร และถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรม ส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนในจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมงาน โอกาสนี้ ได้มอบเงินบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 แห่ง บริจาคโรงเรียน จำนวน 7 แห่ง และบริจาคโรงพยาบาลทับคล้อ โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,204,194 บาท

วัดมงคลทับคล้อ เดิมชื่อ วัดท่ามงคล เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 400 บ้านทับคล้อ หมู่ที่ 2 ถ.ชมฐีระเวช ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ประกาศตั้งวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2466 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2503 ต่อมาได้รับการตั้งชื่อว่า วัดทับคล้อ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2535 มีเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา ปัจจุบัน มีพระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี  กิตฺติวณฺโณ) เป็นเจ้าอาวาส ทางวัดได้ยึดแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และนักธรรมของวัดมงคลทับคล้อมีสถิติผู้ที่สามารถสอบได้สูงมากขึ้น วัดมงคลทับคล้อ จึงได้รับยกย่องเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น (สำนักเรียนตัวอย่าง) ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และได้พัฒนาวัดให้เจริญทุกด้าน จนกระทั่งกรมการศาสนาได้ประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างและวัดพัฒนาดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๘ นอกจากวัดมงคลทับคล้อจะสนับสนุนเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรม และการพัฒนาวัดให้เป็นที่เหมาะสมแล้ว ยังได้สนับสนุนการศึกษาในการจัดส่งครูสอนพระปริยัติธรรม ครูสอนธรรมศึกษาและครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาไปยังโรงเรียนต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณูปการ เช่น สนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลทับคล้อ ส่งเสริมการก่อสร้างตึกผ่าตัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอตะพานหิน จัดตั้งส่วนราชการในสถานที่ของวัด และเป็นสถานที่จัดสัมมนาโครงการต่างๆ ของกรมการศาสนาด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร ข่าว