อพวช.ชวนเที่ยวปทุมฯ

307

อพวช. จับมือ ททท. จัดกิจกรรม “เที่ยวปทุม สุข สนุก กับพิพิธภัณฑ์ อพวช. วันธรรมดา”

25 พฤศจิกายน 2563 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ส่งความพิเศษให้ประชาชนผ่านการจัดกิจกรรม “เที่ยวปทุม สุข สนุก กับพิพิธภัณฑ์ อพวช. วันธรรมดา” มอบสิทธิ์พิเศษ เพียงซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันธรรมดาของ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี รับคูปองร่วมกิจกรรมฟรี 3 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แก่นักท่องเที่ยวในวันธรรมดาเริ่มตั้งแต่เดือน 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจ และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้ง เป็นสถานที่ให้ความรู้ ความเพลิดเพลินแก่ครอบครัว  ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเสริมการศึกษา ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม โดยเน้นชิ้นงานแบบ Hands-on เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่ง อพวช. มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายให้บริการในพื้นที่เดียว ได้แก่

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของตัวอาคารรูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ 3 ลูกวางพิงกันอย่างสมดุล ใช้มุมแหลมของแต่ละลูกบาศก์รับน้ำหนัก แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันล้ำยุค ภายในแบ่งเป็น 6 ชั้น จัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน ง่ายต่อความเข้าใจ พร้อมกิจกรรมเสริมศึกษา อาทิ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ที่จะเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่าย โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM SCIENCE DOME) เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดารา ศาสตร์ ในรูปแบบภาพยนตร์ 3 มิติ กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Lab) ด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space) และประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทย (Traditional Thai Toys Maker)

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

พิพิธภัณฑ์ที่เป็นศูนย์วิจัย ศูนย์ข้อมูลอ้างอิงวัสดุตัวอย่างทางด้านธรรมชาติวิทยาของไทย ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการ ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยาที่น่าสนใจ พร้อมกิจกรรมเสริมศึกษา อาทิ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เรื่อง “ธรรมชาติมหัศจรรย์” กิจกรรม Walk Rally ตะลุยโลกธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของการสื่อสาร เทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และโลกอนาคต โดยนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่สนุกสนานผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ พร้อมกิจกรรมเสริมศึกษา อาทิ IT Workshop เสริมสร้างทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ มีทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ The City of Code, The Mission of Code, Kids Can Code IT LAB สนุกไปกับภารกิจควบคุมหุ่นยนต์ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย พร้อมพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เรื่อง “IT มีคำตอบ”

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

แหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ของอาเซียน ที่ช่วยสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งมีกิจกรรมเสริมศึกษา อาทิ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เรื่อง “ปรับตัวเพื่ออยู่รอด”  Little Maker นักประดิษฐ์น้อย Museum Trail กิจกรรมสำรวจแบบมีเอกลักษณ์ในแต่ละเส้นทาง และกิจกรรม Walk Rally ตามหา 9 สิ่งสุดยอดของโลก

อพวช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ จึงได้จัด กิจกรรม “เที่ยวปทุม สุข สนุก กับพิพิธภัณฑ์ อพวช. วันธรรมดา” ขึ้น เพราะการท่องเที่ยวในวันธรรมดานั้นจะทำให้เราสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ เนื่องจากในวันธรรมดาจะมีนักท่องเที่ยวไม่หนาแน่น และทำให้มีเวลาในการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้น”

ด้าน นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยภายในประเทศ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นสถาบันด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ของ อพวช. ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่สำคัญ ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะในวันธรรมดาได้เป็นอย่างดี ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร  จึงร่วมกับ อพวช. จัดโครงการนำร่อง “เที่ยวปทุม สุข สนุกกับพิพิธภัณฑ์ อพวช.วันธรรมดา” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แก่นักท่องเที่ยวในวันธรรมดา โดยซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ในวันธรรมดา รับฟรีคูปอง 3 กิจกรรม (สามารถร่วมได้ทุกกิจกรรม) เริ่ม 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเปิดให้จองเข้าชมล่วงหน้าเพื่อรักษาสิทธิ เนื่องจากจำกัดเพียง 500 สิทธิเท่านั้น”

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “เที่ยวปทุม สุข สนุก กับพิพิธภัณฑ์ อพวช. วันธรรมดา” สามารถจองเข้าชมในวันธรรมดา เพื่อรับสิทธิได้ที่ https://bit.ly/3lR84SC  สอบถามโทร 02577 9999 ต่อ 2115

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ข่าว