เปิดรับสมัครงาน

668

เปิดรับสมัครรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

ด้วยองค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นรัฐวิสหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะสวัสดิการอาชีพของชาวประมง จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง พัฒนาศักยภาพกิจการประมงตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเป็นแหล่งซื้อขายสัตว์น้ำที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

องค์การสะพานปลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร
 • สามารถทำงานให้แก่องค์การสะพานปลาได้เต็มเวลา
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นแล้วเกินห้าปี
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 • ไม่ป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันที่ได้รับแต่งตั้ง
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
 • ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือ
 • ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การสะพานปลา เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าวโดยการมอบหมายขององค์การสะพานปลา

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • มีความรู้ความสามารถอย่างเด่นชัดด้านธุรกิจ และด้านการตลาด
 • มีความสามารถสูงในการบริหารจัดการองค์กร มีลักษณะความเป็นผู้นำสามารถดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ
 • มีวิสัยทัศน์ และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารทั่วไป หรือด้านธุรกิจ หรือด้านการตลาดหรือด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายรัฐบาล และวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจ
 • เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน จนถึงวันประกาศรับสมัครภายใต้เงื่อนไข

(1) กรณีที่เป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บริหารระดับอำนวยการระดับ 8 โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

(2) กรณีที่เป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นชองรัฐต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการฝ่าย หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว โดยมีระยะเวลาในการดำรงตำแหนไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

(3) กรณีเป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 3 ระดับ ถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

6. การรับสมัคร

 • ผู้สนใจขอรับบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครโดยปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง
 • สถานที่รับสมัคร องค์การสะพานปลา เลขที่ 149 ซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • ระยะเวลาสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร โทรศัพท์ 0 2211 7300 ต่อ 510 หรือสามารถเรียกดูข้อมูลและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.fishmarket.co.th

ทั้งนี้ หากหลักฐานประกอบการสมัคร ไม่ครบถ้วน ณ วันยื่นใบสมัคร องค์การสะพานปลาจะไม่รับสมัครไว้ แต่ไม่ตัดสิทธิ์ในการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ครบถ้วนใหม่ภายในกำหนดข้างต้น

องค์การสะพานปลา ข่าว