เเนะใช้ พด.6 บำบัดน้ำเสีย

287

พัฒนาที่ดิน เร่งฟื้นฟูดิน ช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยอุทกภัย แนะใช้ พด. 6 บำบัดน้ำเสีย

กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ให้คำแนะนำจัดการดิน พืช และน้ำ หลังน้ำลด เตรียมพร้อมสนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด. เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ช่วยบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ และพายุดีเปรสชันโกนเซิน ในเดือนกันยายน 2564 ประกอบกับมีร่องมรสุมพัดปกคลุมทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในหลายจังหวัด ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือ โดยกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เพื่อฟื้นฟูดินและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความผลกระทบ แบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 ระยะ โดย

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

1) ระยะประสบอุทกภัย ให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ประเมินสถานการณ์ จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลจัดการดิน พืช และน้ำภาย หลังน้ำลดให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ สำหรับพื้นที่น้ำท่วมขังนาน อาจทำให้น้ำเน่าเสีย เกิดลูกน้ำและยุงรำคาญ ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยประชาชน แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายขยะสด ช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือน โดยนำเศษอาหารจากครัวเรือนมาหมักผสมลงในสารละลายกากน้ำตาล ที่ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 ไว้แล้ว ใช้เวลาหมัก 20-30 วัน ในกรณีเร่งด่วนให้นำสารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 ขยายเชื้อในกากน้ำตาลที่เจือจางกับน้ำ 1: 10 ใช้เวลาขยายเชื้อ 4 วัน ในระหว่างการหมักให้คนวันละ 1 ครั้ง จุลินทรีย์ย่อยโปรตีนและไขมันจะช่วยย่อยสารอินทรีย์ลดกลิ่นเหม็นในน้ำเน่าเสียได้ โดยใช้จำนวน 1 ลิตร ในน้ำเสีย 10 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ 1 ไร่ ระดับน้ำสูง 30 เซนติเมตรใช้จำนวน 50 ลิตร

2) ระยะหลังน้ำลดหรือหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย ได้เตรียมพร้อมช่วยเหลือและกำหนดแนวทางโดยให้หน่วยพัฒนาที่ดินจังหวัด เร่งสำรวจพื้นที่ของเกษตรกร/หมอดินอาสา ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อปรับพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้โดยเร็วที่สุด กำหนดแนวทางให้ความรู้ทางวิชาการการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด ให้คำแนะนำการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. ต่างๆ เมล็ดปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ ในการช่วยบำรุงฟื้นฟูสภาพดินหลังน้ำลดลง รวมทั้งแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรตามชนิดพืชที่ปลูก โดยในพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบ กรณีที่นาข้าวได้รับความเสียหายทั้งแปลง ให้ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ราดเพื่อให้ตอซังย่อยสลายได้เร็วขึ้น ช่วยให้เกษตรกรสามารถเตรียมพื้นที่ในการทำนานฤดูกาลต่อไปได้ และส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มธาตุอาหารในดิน หรือผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองหรือจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม สำหรับในพื้นที่ไม้ผล แนะนำให้ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ลดปัญหารากเน่าโคนเน่า ส่วนในพื้นที่พืชไร่ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดให้ปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้ เมื่อน้ำลดลงไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล มีความจำเป็นต้องทำการปรับสภาพพื้นที่ และเร่งปรับปรุงฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์โดยเร็ว โดยทั้งหมดนี้ คือ แผนฟื้นฟูที่กรมพัฒนาที่ดินเร่งให้การช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัย เพราะมุ่งหวังที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และสร้างการรับรู้การจัดการดิน รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติ และสามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถขอรับบริการสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินในเขต 1-12 สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในชุมชน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว