มอบหมอนยางพารา

427

รมช.มนัญญา มอบหมอนยางพารา โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี 8 แห่ง

วันที่ 26 กันยายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหมอนยางพาราจากโครงการสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ ให้กับผู้แทนโรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานี 8 แห่ง พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายไพโรจน์ สมัครธัญกิจ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด  นายประสิทธิ คุณปะสารท ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรชาวสวนยาง และประโยชน์ต่อสังคม เพราะผลของการดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ ช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยางพารา ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา ช่วยสนับสนุนผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุทัยธานีสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ตลอดจนผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ สิ่งสำคัญที่สุดคือช่วยให้ราคายางพาราในประเทศมีราคาที่เหมาะสม สร้างเสถียรภาพราคายางพาราแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางอีกด้วย

ทั้งนี้ สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยคต จำกัด ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จากเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 44 (3) ของการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายและประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุทัยธานี บุคลากรของสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ เกษตรกรชาวสวนยาง และสมาชิกสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยมุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อสังคม และประโยชน์ส่วนรวม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข่าว