แจกกล้า “ฟ้าทะลายโจร”

259

กรมพัฒนาที่ดิน แจกกล้า “ฟ้าทะลายโจร” ต้านโควิด 1 ล้านกล้า ภายในสิ้นปีนี้

กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้าต่อเนื่องสู้ภัยโควิด 19 เร่งสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และแจกจ่ายกล้าฟ้าทะลายโจรแก่เกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศ เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์ในครัวเรือน และนำไปใช้เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ในระยะเริ่มต้น จำนวน 1,000,000 กล้า ภายในปี 2564

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า “ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ และมีผู้เสียชีวิตสะสมจำนวนมาก โดยคาดว่าการแพร่ระบาดจะยังไม่ยุติลงภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ ขณะที่ข้อมูลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจรได้พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์และงานวิจัยแล้วว่า เป็นทางเลือกสำหรับรักษาอาการผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในระยะเริ่มต้น โดยฟ้าทะลายโจรจะมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) สามารถไปช่วยจัดการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ จึงเป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับ เป็นอีกทางเลือกในการรักษาควบคู่กับการรักษาการแพทย์แผนปัจจุบัน และได้มีการผลักดันให้เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงถือว่าเป็นสมุนไพรไทยที่กำลังเป็นที่ต้องการในขณะนี้”

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเป็นทางเลือกในการรักษาโรค เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระดับครัวเรือน และนำไปปลูกขยายพันธุ์ เป็นการสร้างและพัฒนาชุมชนในการประกอบอาชีพ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาดินและน้ำ และปัจจัยสำคัญในการปลูกฟ้าทะลายโจร ยกระดับการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภูมิภาคทั่วประเทศ โดยแจกจ่ายฟ้าทะลายโจรแก่เกษตรกร ชุมชนและประชาชนไปแล้วกว่า 4 แสนกล้า โดยตั้งเป้าหมายในแจกจ่ายฟ้าทะลายโจร จำนวน 1 ล้านกล้า ภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้

สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ต้องการขอรับพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร สามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ทั่วประเทศ

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว