แนะดูแลแปลงหม่อนช่วงน้ำท่วม

259

กรมหม่อนไหมแนะเกษตรกรดูแลแปลงหม่อนในสถานการณ์น้ำท่วม

กรมหม่อนไหมแนะนำเกษตรกรดูแลแปลงหม่อนในสถานการณ์น้ำท่วม ทั้งระหว่างน้ำท่วมขังและหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเสียหายและการฟื้นฟูแปลงหม่อนให้เจริญเติบโตเหมือนเดิม

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ รวมทั้งแปลงหม่อนของเกษตรกรหม่อนไหมด้วย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นในแปลงหม่อนที่ถูกน้ำท่วม จะมีผลทำให้ดินขาดการระบายอากาศ ส่งผลให้รากหม่อนขาดออกซิเจน ทำให้รากไม่สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารไปเลี้ยงต้นได้ นอกจากนี้ ยังทำให้รากเปลี่ยนกลไกไปใช้ระบบการหายใจ โดยไม่ใช้ออกซิเจน และก่อให้เกิดสารพิษกับต้น ทำให้หม่อน หยุดการเจริญเติบโต หากท่วมนานเกิน 7 วัน ทำให้เกิดอาการหลุดร่วงของใบดอกและผล ต้นหม่อนจะอ่อนแอ ง่ายต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง

สำหรับการจัดการแปลงหม่อนระวังน้ำท่วมขัง ต้องเร่งระบายน้ำออกจากแปลงหม่อน และบริเวณที่มีน้ำท่วมขังโดยเร็ว เช่น ใช้เครื่องสูบน้ำออกจากแปลงหม่อนเป็นต้น พร้อมทั้งทำทางระบายน้ำหรือขุดร่องระบายน้ำระหว่างแถวเพื่อให้การระบายน้ำเร็วขึ้น

ส่วนการจัดการแปลงหม่อนหลังน้ำลดนั้น คือ 1.ไม่ควรนำเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการในแปลงหม่อนหลังน้ำลดขณะที่ดินยังเปียก อีกทั้งหลีกเลี่ยงการย่ำบริเวณโคนต้นหม่อน เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างดิน เช่น เกิดการอัดแน่นได้ง่ายส่งผลเสียต่อการไหลซึมของน้ำ และกระทบกระเทือนต่อระบบรากต้นหม่อน 2. เมื่อดินแห้งสามารถเข้าไปตัดแต่งกิ่งหม่อน โดยให้ตัดกิ่งที่หัก เหี่ยวเฉาหรือแน่นทึบออก เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งลดการคายน้ำ รวมทั้งเร่งให้แตกใบใหม่เร็วขึ้น และควรพรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากหม่อน ทำให้รากแตกใหม่ได้ดีขึ้น การใส่ปุ๋ยบำรุงต้นหม่อน ควรให้ปุ๋ยทางใบ เนื่องจากระบบรากยังไม่สามารถดูดซึมน้ำ และธาตุอาหารจากดินได้ตามปกติ จากนั้นเมื่อดินแห้งเป็นปกติแล้ว จึงใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมี และ 3. หากแปลงหม่อนถูกน้ำท่วมขังนานๆ หลังน้ำลด อาจเกิดปัญหาโคลนหรือรากต้นหม่อนเน่า ควรป้องกันและรักษา ด้วยการราดหรือทาโคนต้นหม่อน ด้วยสารเคมีกันราหรือสารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มา หรือจะปรับปรุงสภาพของดินไม่ให้เหมาะต่อการเกิดโรค โดยการโรยปูนขาว หรือโดโลไมท์ เพื่อให้ดินมีสภาพเป็นด่างเล็กน้อยก็ได้

เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม สามารถติดต่อขอรายละเอียดการดูแลแปลงหม่อน การเลี้ยงไหม หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หรือหน่วยส่งเสริมหม่อนไหม ใกล้บ้าน หรือสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม กรมหม่อนไหม โทรศัพท์ 0 2558 7924-6 ต่อ 7420 หรือ Call Center กรมหม่อนไหม 1275

กรมหม่อนไหม ข่าว