พัฒนาต้นแบบผลิตสมุนไพรอินทรีย์

394

มกอช. ฝึกอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตสมุนไพรอินทรีย์ในพื้นที่เมืองสมุนไพร รุ่นที่ 1

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตสมุนไพรอินทรีย์ในพื้นที่เมืองสมุนไพร รุ่นที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Clound Meeting) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์พืชสมุนไพร มาตรฐานพืชสมุนไพรแห้ง และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและมีความพร้อมของการรับรองมาตรฐานพืชสมุนไพรอินทรีย์ได้ โดยมี เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรจากอำเภอพนา และอำเภอเสนางคนิคม เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมฝ้ายขิด อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ทั้งนี้ นายชาญวิทย์ ธานี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตสมุนไพรอินทรีย์ในพื้นที่เมืองสมุนไพร รุ่นที่ 1 ซึ่งทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา ยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยจะขยายผลและบูรณาการร่วมกับ มกอช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการยกระดับการปลูกพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ข่าว