มกอช. ร่วมหารือระดับสูง ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

271

มกอช. เป็นผู้แทนไทยบรรยายกฎระเบียบด้านสินค้าเกษตรและอาหารของไทยและแนวโน้มในอนาคต ” ในการประชุมหารือระดับสูง ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มอบหมายให้นางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม และเป็นผู้แทนภาครัฐไทยในการให้การบรรยายเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านสินค้าเกษตรและอาหารของไทยและแนวโน้มในอนาคต หัวข้อ “Overview of Food Safety Regulations and Future Perspectives” ในการประชุมหารือระดับสูง ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 (The Third Meeting of the Japan – Thailand High-Level Cooperation Dialogue on Agricultural and Food Industries) ณ โรงแรมรามา การ์เดน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และนาย Ogawa Ryosuke รองปลัดกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เป็นประธานร่วมฝ่ายญี่ปุ่น

การประชุมหารือระดับสูง ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยการประชุม 2 ส่วน คือ (1) การประชุมหารือเชิงนโยบาย ระหว่างภาครัฐของไทยและญี่ปุ่น ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือนโยบายด้านความยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร นโยบายและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นโยบายด้านเกษตรอัจฉริยะ นโยบายการสนับสนุนการค้าและการส่งออก เป็นต้น รวมถึงความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างทั้งสองประเทศ และ (2) การประชุมหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นของการดำเนินการของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งข้อมูลการตลาด ประเด็นปัญหา โอกาส และอุปสรรค ในการดำเนินธุรกิจระหว่างทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ การประชุมหารือระดับสูงดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาเกษตรกรรมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น (Memorandum of Intent: MOI) ที่ลงนาม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว