มกอช. สร้างองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์

232

มกอช. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์ความรู้เรื่อง เกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

วันที่ 24 มกราคม 2566นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์ความรู้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ. 9000-2564) ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบและสร้างวิทยากรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในระดับชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) ให้เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่การเตรียม ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต การรับรองมาตรฐาน การแปรรูป และการตลาด ซึ่งคาดว่าเกษตรกรเครือข่ายภายใต้โครงการนี้ จะสามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ต่อไป โดยมี เกษตรกรในพื้นที่ กลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ รวมจำนวน 40 คน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่

โอกาสนี้ เลขาธิการ มกอช. พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบและสร้างวิทยากรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และการดำเนินงานของเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ณ สวนชินพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ข่าว