มกอช.จัดโครงการอาหารปลอดภัยมาตรฐานฮาลาลสู่เยาวชน

224

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดโครงการความปลอดภัยด้านอาหารที่สอดคล้องกับมาตรฐานฮาลาลสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการความปลอดภัยด้านอาหารที่สอดคล้องกับมาตรฐานฮาลาลสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ขึ้น
ณ โรงเรียนสวนสันติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจสู่สถานศึกษา และทำให้เยาวชนตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหารฮาลาลในการบริโภค รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร ชุมชน และโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลและความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนได้รับทราบถึงกระบวนการรับรองมาตรฐานฮาลาลของไทยและมาตรฐานความปลอดภัยอาหารทั้งด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และเครื่องหมาย Q

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว