พด. จัดกิจกรรมจิตอาสา 1 เมษา วันข้าราชการไทย

784

พด. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”

วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน “ข้าราชการ” ถือเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ดังนั้น การจะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ข้าราชการจึงต้องมีความรู้ในหน้าที่รับผิดชอบของตน พร้อมทั้งยึดมั่นในจริยธรรม มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ โดยในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เห็นชอบให้ทุกกระทรวงดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาในหัวข้อ “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ตามภารกิจของกระทรวง

กรมพัฒนาที่ดิน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั่วประเทศ และส่วนราชการในจังหวัด ร่วมมือกันจัดกิจกรรม “จิตอาสา บริการ เพื่อเกษตรกร” เพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งมีกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน น้ำหมักชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์พด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยหมัก ฯลฯ การให้บริการต่าง ๆ อาทิ วิเคราะห์ดิน ทำบัตรดินดี เก็บตัวอย่างดิน การจัดการดิน ปุ๋ย มอบพันธุ์ปลา พันธุ์ไก่ไข่ กล้าไม้ผล ฯลฯ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น แนะนำการจัดดิน การไถกลบ การจัดการแหล่งน้ำในไร่นา การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สาธิตการขยายเชื้อพด. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-map นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก สร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชน ปล่อยพันธุ์ปลา ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่างๆ และ จัดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และ นิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งทุกความห่วงใยไปยังเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค ให้เกษตรกรไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง กินดีอยู่ดี มีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพนี้ต่อไป เพื่อสร้างให้ “ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว