เกษตรฯ หารือมาตรการส่งออกมังคุดไทยและส้มสดของญี่ปุ่น

39

มกอช.หารือมาตรการด้านสุขอนามัยพืช ส่งออกมังคุดไทยและผลส้มสดของญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและมาตรการระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานการประชุมหารือทางเทคนิค (Technical Consultation) เรื่องมาตรการด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกมังคุดของไทยและผลส้มสดของญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ร่วมกับ Mr. Kobayashi Masatoshi, Director of International Affairs Office กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ผ่าน Video conference โดยมีผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

ในการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ผลักดันการดำเนินงานและเจรจากับฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อให้ยอมรับและอนุญาตให้ไทยสามารถส่งออกมังคุดไปยังญี่ปุ่นด้วยมาตรการใหม่ (Conditional non-host status to fruit flies) ที่ไม่ต้องมีการอบไอน้ำสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ภายในปี 2566 โดยได้ผลลัพธ์การเจรจาตามที่ฝ่ายไทยตั้งเป้าไว้ ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปร่วมกันในร่างเงื่อนไขการส่งมังคุดไทยไปญี่ปุ่นด้วยมาตรการใหม่ ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์สำคัญที่ส่งผลให้สามารถเริ่มดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้เน้นย้ำให้ฝ่ายญี่ปุ่นเร่งรัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ฝ่ายไทยสามารถเริ่มส่งออกผลมังคุดสดไปญี่ปุ่นโดยไม่ต้องอบไอน้ำได้ภายในฤดูกาลส่งออกปี 2566 นี้

การประชุมหารือทางเทคนิคดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและ มกอช. ที่ใช้เป็นกลไกในการเจรจากับฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อผลักดันการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาด้านมาตรการด้านสุขอนามัยพืช ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน หากเจรจาเป็นผลสำเร็จและไทยสามารถส่งออกมังคุดไปยังญี่ปุ่นได้ด้วยมาตรการใหม่ที่ไม่ต้องผ่านการอบไอน้ำ จะเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า ตลอดจนช่วยลดขั้นตอนและต้นทุนในการส่งออกมังคุดของไทยไปญี่ปุ่น

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว