มกอช. ขับเคลื่อนมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ สู่เกษตรมูลค่าสูง

129

มกอช.ประธานเปิดการสัมมนา “การขับเคลื่อนมาตรฐานสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อพัฒนาสู่เกษตรมูลค่าสูง ภายใต้โครงการยกระดับและส่งเสริมการนำมาตรฐาน GMP ไปใช้ในสถานประกอบการ

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การขับเคลื่อนมาตรฐานสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อพัฒนาสู่เกษตรมูลค่าสูง ภายใต้โครงการยกระดับและส่งเสริมการนำมาตรฐาน GMP ไปใช้ในสถานประกอบการ” จัดโดยกองส่งเสริมมาตรฐาน ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนารวมทั้งสิ้น 280 คน ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นการประชุมแบบไฮบริดผ่านระบบออนไลน์และในห้องประชุม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้แก่ เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่มีประสงค์ในการจัดเตรียมสถานประกอบการให้มีความพร้อมในการขอการรับรอง ตามมาตรฐาน เรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2563) หรือการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด (มกษ. 9047-2560) หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร (มกษ. 3502-2561) หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน GMP และสามารถยื่นขอรับการรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ตลอดจนขยายผลสู่การพัฒนาศักยภาพการผลิตที่เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของตน รวมทั้งขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ส่งผลให้ระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและระดับสากล

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว