กยท. ทุ่มหนัก!! มอบรถยนต์เพื่อการเกษตรฯ 

287

กยท. ทุ่มหนัก!! มอบรถยนต์เพื่อการเกษตรและยางห้ามล้อที่ผลิตจากยางพารา

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ พร้อมคณะผู้บริหารจัดพิธีมอบยางห้ามล้อที่พัฒนาขึ้นจากยางพาราให้แก่ส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง พร้อมมอบรถยนต์บรรทุก จากเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการกิจการยาง ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง ได้รับการอนุมัติงบประมาณเป็นเงิน 9,562,690 บาท เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 28 สถาบัน และเงินอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 255 ราย วงเงิน 2,483,792.93 บาท โดยครั้งนี้ กยท. มอบรถยนต์บรรทุกเพื่อการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 2 สถาบัน ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลำสินธุ์ จำกัด และ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง กยท. บ้านข่างทอง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด และการประกอบธุรกิจ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          นอกจากนี้ กยท.จ.พัทลุง ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ออกแบบและผลิตยางห้ามล้อที่พัฒนาขึ้นจากยางพารา ซึ่งใช้ยางพาราจากเกษตรกร ผ่านการรวบรวมของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางหล่อ จำกัด โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้ออกแบบสูตรและผลิต จำนวน 300 ชุด เพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ยางพารา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) อีกด้วย