กยท. เปิดหลักสูตรฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

474

กยท. เปิดหลักสูตรฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กยท. เปิดหลักสูตรฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เศรษฐกิจยาง ปี 65 ให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการยาง สมัครฟรี! ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ก.ค.65

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยาง ปี 2565 ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพื้นรองเท้า หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้นรูปโดยวิธีจุ่ม หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้นรูปโดยการตีฟอง หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตหุ่นจำลองช่วยชีวิต และหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้นรูปด้วยการหล่อเบ้า โดย กยท.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร) ให้แก่ผู้อบรม ทั้งนี้ จำกัดจำนวนผู้อบรมหลักสูตรละ 20 คน ต่อรุ่น

กยท. กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม จะต้องเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี เป็นผู้ที่สนใจจริง มุ่งมั่นในการเข้ารับการฝึกอบรมและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร มีความพร้อมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือ Email: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-5614744 ต่อ 303 ในวันและเวลาราชการ