มกอช. เปิดอบรมพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานหม่อนไหมฯ

173

มกอช. เปิดอบรมพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานหม่อนไหมฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานหม่อนไหมและขยายผลไปสู่การประกอบอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 และรุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 มีผู้เข้าอบรมฯ รุ่นละ 45 คน ประกอบด้วย ครูจากโรงเรียนในจังหวัดน่าน เกษตรกร ผู้ประกอบการผลิตไหม ข้าราชการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 90 คน โดยมี  นางสาวนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน นางณัฏฐรัตน์ ผาธา หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 7) สำนักองคมนตรี ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และนางสาวพจนา เหลืองโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ ให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน

การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการหม่อนไหมไทย การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านหม่อนไหม และการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้การพิมพ์ผ้าจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น สีธรรมชาติ มาพิมพ์บนผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย และผ้าไหม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความงดงาม ทรงคุณค่า สะท้อนอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ข่าว