มกอช. ร่วมลงนามโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่น

187

มกอช. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มอบหมายให้นางสาวรวินันท์ ฉ่ำเฉลิม ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร  เข้าร่วมกับคณะผู้แทนไทยซึ่งนำโดยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น และร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย “โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่น”  จากนั้นได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 และการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์สินค้าผัก” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งจากฝ่ายไทยและญี่ปุ่น ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว