หม่อนไหมร่วมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ

88

กรมหม่อนไหมร่วมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง The Sustainable Sericulture Development ณ สาธารณรัฐสังคมนิคมเวียดนาม

วันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 นายวัชรพงษ์  แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นางสุกานดา คำปลิว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จังหวัดขอนแก่นและนางสาวนพพร กองพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 6 จังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง The Sustainable Sericulture Development จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Vietnam Academy of Agriculture Sciences (VAAS) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและ Korean International Program on Agricultural, Rural Development Administration สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ นักปรับปรุงพันธุ์หม่อนไหม และนักวิทยาการผลิตหม่อนไหมจากนานาประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เกาหลี อินเดีย กัมพูชา จีน และเวียดนาม ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานและวิทยาการด้านหม่อนไหมของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ประเทศเจ้าภาพได้จัดทัศนศึกษาดูงานการเลี้ยงไหมของเกษตรกรภายใต้ความร่วมมือของระหว่างหน่วยงานของประเทศเกาหลีและสาธารณรัฐเวียดนามด้วย

กรมหม่อนไหม ข่าว