หม่อนไหมเชียงใหม่รุก! สร้างทายาท ปี 2566

261

หม่อนไหมเชียงใหม่รุกงานสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน ปี 2566

กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามกิจกรรมสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกรมคม 2566 ให้แก่นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ จำนวน 15 ราย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญด้านการทอผ้าไหม สามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียนและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้


ทั้งนี้ หลักสูตรในการฝึกอบรมเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าซึ่งเป็นผ้าทออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน อาทิ ผ้าทอลายเกล็ดเต่า ผ้าทอลายดี ที่มีการสืบทอดมาแต่อดีต อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างครูภูมิปัญญาในท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรผู้ทอผ้าในชุมชน ให้เกิดการสืบสาน พัฒนาและต่อยอดการผ้าทอไหมให้เป็นที่แพร่หลาย รวมถึงสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน จังหวัดในโอกาสต่อไป

กรมหม่อนไหม ข่าว