นิสิต ม.เกษตรฯ ดูงานด้านหม่อนไหม

243

นิสิต ม.เกษตรฯ ศึกษาดูงานเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในคุณค่าและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม

วันที่ 18 มกราคม 2566 กรมหม่อนไหม โดย นางสาวลำแพน สารจันทึก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน กรมหม่อนไหม ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มนิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้มาศึกษาดูงานรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมพิพิพิธณฑ์ความรู้ด้านหม่อนไหม รวมทั้งข้อมูลองค์กรของกรมหม่อนไหม ตลอดจนเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในจัดทำรายงานประกอบวิชาเรียน “เกษตรวิถีไทย” ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านหม่อนไหมแก่เยาวชน ให้ตระหนักในคุณค่าและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมต่อไป

กรมหม่อนไหม ข่าว