หม่อนไหมเตรียมงานประกวดเส้นไหม ปี 66

263

กรมหม่อนไหมประชุมเตรียมงานการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้คณะบริหาร ที่ปรึกษากรมหม่อนไหม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไหมแพรวา กรมหม่อนไหม และผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

การประชุมครั้งนี้ ได้มีการรับทราบและร่วมพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566 ร่างแผนปฏิบัติงานประกวด งบประมาณ ประเภทการประกวด เงินรางวัลการแข่งขันและการประกวด หลักเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันและการประกวด ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566 รวมทั้งร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินฯ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรมหม่อนไหม ข่าว