กรมหม่อนไหม ติดตามผลฯ สำนักงานหม่อนไหมฯ เขต 3

220

กรมหม่อนไหมร่วมกับสำนักงบประมาณ ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จ.ขอนแก่น

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนางสาวจิราลักษณ์ ปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จ.ขอนแก่น นางสาวลำแพน สารจันทึก ผู้อำนวยการกองแผนงาน ตลอดจนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ขอนแก่น ร่วมกับคณะผู้บริหารและข้าราชการจากสำนักงบประมาณ โดยตรวจเยี่ยม และร่วมให้ข้อมูลในงานตามภารกิจของกรมหม่อนไหม เพื่อนำไปสู่การปรับแนวทางการจัดทำคำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมหม่อนให้สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านสวนสวรรค์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์หม่อนไหมไม้ย้อมสี พิพิธภัณฑ์การแปรรูป จุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหม และการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น

จากนั้น ได้ติดตามผลการดำเนินงานการตรวจสอบรับรองผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน Gi และการจำหน่ายผ้าไหม และสินค้าหม่อนไหม รวมทั้งแนวทางความร่วมมือด้านตลาด ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมให้สอดรับกับความต้องการของตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

กรมหม่อนไหม ข่าว