พด. ร่วมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

105

พด. ร่วมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “กรมพัฒนาที่ดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ”

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ภายใต้แนวคิด “กรมพัฒนาที่ดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ” ณ บริเวณสนามหญ้า กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต สร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้บริหารทุกระดับในการมีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ของกรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว