เกษตรฯ ถก! แก้ 3 ปัญหาเดือดร้อนเกษตรกร

27

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถก! แก้ 3 ปัญหาเดือดร้อนเกษตรกร


นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 11/2565 โดยนายนราพัฒน์ นำปัญหาจากเกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่ได้รับทราบจากการลงพื้นที่ เข้าที่ประชุมเร่งหาแนวทางแก้ปัญหา 3 ประเด็น ดังนี้

1. เรื่องเร่งรัดการอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ เข้าไปพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร ถนน และสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ป่า เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก จากการที่องค์การปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้ ตัวอย่างเช่น การซ่อมศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ป่า ต้องรอการอนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

2. เรื่องการดำเนินคดีและการออกระเบียบกฎเกณฑ์การเข้าไปทำกินและเก็บผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ป่าให้ชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทของวิถีชีวิตชุมชน เช่น การทำเกษตรปลูกบุกใน จ.แม่ฮ่องสอน ที่มีข้อตกลงการใช้พื้นที่ทำการเกษตรแล้ว แต่เมื่อเข้าช่วงเก็บผลผลิตและขนส่งไปขาย ก็จะถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอยู่ แม้แปลงปลูกจะมีการรับรองแล้วก็ตาม

3. เรื่องการเปิดช่องพิจารณาเร่งด่วนสำหรับการอนุญาตขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ซึ่งอยากให้เร่งรัดเปิดช่องพิจารณาแยกจากการขุดบ่อบาดาลเพื่อประโยชน์อื่นๆ หรือตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันว่าจะเร่งหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และจะเร่งจัดการและกำชับให้แต่ละจังหวัดปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างดีที่สุดโดยกล่าวขอบคุณนายนราพัฒน์ ที่นำประเด็นจากพื้นที่มาหารือเป็นการแสดงความห่วงใยที่จริงใจต่อพี่น้องประชาชน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าว