อนุรักษ์และสืบสาน “ประเพณีการทำขวัญเกลือ”

307

มกอช. เปิดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีการทำขวัญเกลือ”

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้ นายกิตติเกษม นิ่มสะอาด ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน (กสม.) เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีการทำขวัญเกลือ” โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย เป็นประธานในพิธีเปิด นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรที่เป็นแกนนำชาวนาเกลือจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และสื่อมวลชน รวมจำนวน 150 คน เข้าร่วมงาน ณ แปลงนาเกลือของเกษตรกร (นายคทาวุธ บุญมา) สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือ พร้อมทั้งรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์การผลิตเกลือทะเลของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีทำขวัญเกลือ นิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านเกลือทะเลภายใต้แนวคิด “อาชีพเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ทางเศรษฐกิจ” การจำหน่ายสินค้าและอาหารแปรรูปจากเกลือทะเล และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลฯ

ทั้งนี้ มกอช. ได้ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “การผลิตเกลือให้มีคุณภาพมาตรฐาน (GAP) เกลือทะเล” และกิจกรรม มกอช. กับการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับเกลือทะเล เพื่อให้เกษตรกรชาวนาเกลือทะเลมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับการรับรองมาตรฐานการทำนาเกลือทะเล ทั้งการเริ่มต้นขอการรับรอง การต่ออายุ และการติดตาม

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว