หม่อนไหมฯ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.

154

กรมหม่อนไหมจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม)

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหมได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่าย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม) ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

          โดยกรมหม่อนไหม ได้ร่วมบูรณาการดำเนินงานโครงการ ศพก. ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน กิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. หลัก และพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านหม่อนไหม การสนับสนุนกำรให้บริการของ ศพก. (882 ศูนย์) และ ศพก. เครือข่าย โดยร่วมจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้ (field day) ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านเกษตร สามารถนำไปใช้เพื่อบริหารจัดการ ศพก. ในเชิงธุรกิจเกษตรเป็นช่องทางการตลาด เชื่อมโยงการตลาดสินค้าหม่อนไหม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหม่อนไหม ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดแก่เจ้าของ ศพก. หลัก และ ศพก. เครือข่าย ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นผู้ประกอบการต่อไป

ต่อจากนั้นรองอธิบดีกรมหม่อนไหมและคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมผู้ประกอบการร้านค้าเกษตรกรหม่อนไหม ณ ศูนย์ราชการ อาคาร บี ลานกิจกรรมชั้น 2 แจ้งวัฒนะ

กรมหม่อนไหม ข่าว