ลงพื้นที่ยะลา

273

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ยะลา ชมการแปรรูปยางพาราฯ หนุนสหกรณ์ดูแลเกษตรกรอย่างยั่งยืน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เยี่ยมชมกระบวนการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และการผลิตเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ของสหกรณ์ โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จังหวัดยะลา นางวันดี รัตนอนันต์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าการเกษตรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพทางการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 5 ราย นำโดย นางสาวฮามีดะ สาเมาะ ได้นำผลผลิตทางการเกษตรของตนเองมาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ได้แก่ ผักสด และผลไม้สด ทุเรียน ลองกอง มะละกอ ข้าวโพด มะพร้าว เสาวรส กล้วย กระวาน ตะไคร้ บวบ มะนาว เป็นต้น ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดยะลามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ จำนวน 43 ราย รวมทั้งเยี่ยมชม      บูธโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ยะลา จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ร่วมกันขับเคลื่อนในการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม          และกระจายผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์นำสินค้าและผลผลิตการเกษตรมาจัดแสดง ภายใต้แนวคิด “Fresh From Farm” รวมทั้ง เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ยางพาราของกลุ่มเกษตรกรทำสวน และผลิตภัณฑ์ยางพาราตาชี กิจกรรมฟาร์มตัวอย่าง  ตามโครงการพระราชดำริ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา กิจกรรมของสหกรณ์หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จำกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดยะลา ลำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา จากนั้น ได้พบปะผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ที่มารอต้อนรับ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุน และขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่พี่น้องเกษตรกร นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินกีอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วย

“ขอเน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก สหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานจะต้องย้อนกลับไปหาสมาชิกให้มากที่สุด ร่วมกันส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าปลอดภัยและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้ และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นสิ่งสำคัญ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ได้ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาบริหารจัดการสหกรณ์และชุมชนของตนเองต่อไป ด้านการตลาดกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร ได้นำสินค้าของตนเองมาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ผู้บริโภคได้สินค้าที่สะอาดปลอดภัย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จนนำไปสู่แนวทาง “ตลาดนำการผลิต”รวมทั้งโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน เป็นการขับเคลื่อนให้สถาบันเกษตรกรผลิตเสาหลักนำทาง และแผ่นยางครอบแบริเออร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้สูงขึ้นด้วย” รมช.มนัญญา กล่าว

สหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการรวบรวมน้ำยางพาราสด จากนั้น ได้รับงบประมาณจากศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการ จัดสร้างอาคารโรงงาน และเครื่องจักรกลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จึงได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา และได้มีมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ยกระดับกลุ่มเกษตรกร เป็นสหกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุ จำกัด มีสมาชิกจำนวน 55 ราย ดำเนินธุรกิจรวบรวมน้ำยางพารา และแปรรูปยางพารา ยางแผ่นรมควัน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เม็ดยางดำ แผ่นพื้นสนามฟุตซอล หมอนยางพารา แผ่นนวดเท้าคุณภาพ ซึ่งมีปริมาณธุรกิจ   ด้านการจำหน่ายมากกว่า 11 ล้านบาท ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ มีความพร้อมในการแปรรูปยางพาราเพื่อใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยการผลิตเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ และแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต จำหน่ายให้กับกรมทางหลวงชนบทต่อไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข่าว