รับสมัครรอง ผจก. BU

594

กยท. เปิดสรรหารองผู้จัดการด้านการตลาด 1 อัตรา รับสมัครวันนี้ – 30 เม.ย. 64

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการด้านการตลาด ประจำหน่วยธุรกิจ (BU) กยท. จำนวน 1 อัตรา ต้องการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหาร ธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม ระบบโลจิสติกส์ และธุรกิจออนไลน์เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563

โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยธุรกิจ ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเกษตร และการตลาด ระบบโลจิสติกส์ วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า บริหาร การลงทุน การตลาดทั้งภายในและระหว่างประเทศ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจา การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และการแก้ไขอุปสรรคทางการค้า รวมถึงหากมีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และผู้สมัครต้องเคยมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในหน่วยงานที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาทต่อปี  ทั้งนี้ รูปแบบสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และอยู่ในวาระได้ไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และสามารถทำงานให้กับ กยท. ได้เต็มเวลา

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.raot.co.th  หรือติดต่อสอบถามโทร 02-433-2222 ต่อ 147-148 โดยจัดส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์  ทาง E-mail : [email protected]   หรือมายื่นได้ด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์การยางแห่งประเทศไทย ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564 

การยางเเห่งประเทศไทย ข่าว