ตั้งธนาคารดิน

1,133

กรมพัฒนาที่ดิน จัดตั้ง Soil Bank แหล่งความรู้ชุดดินแห่งแรก

กรมพัฒนาที่ดิน จัดตั้ง Soil Bank เก็บข้อมูลรายละเอียดของตัวอย่างชุดดินกว่า 300 ชุด หวังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการใช้ที่ดินและการจัดการดินของประเทศไทย

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจหลักสำคัญในการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกประเภทดิน เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งการจัดตั้ง Soil Bank หรือ ธนาคารดิน เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลวิชาการ และตัวอย่างชุดดินของประเทศไทยที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคมารวมไว้แห่งเดียวกัน ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ ข้อมูลทรัพยากรดินของประเทศในรูปแบบใหม่ที่มีความน่าสนใจ ก่อให้เกิดความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรดิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรดินและน้ำตลอดจนพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวอีกว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในแต่ละภูมิภาคจะเป็นตัวควบคุมทำให้ทรัพยากรดินของประเทศไทยมีลักษณะและสมบัติดินเฉพาะตัวที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของปัจจัยการกำเนิดดินที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค และเมื่อปัจจัยเหล่านี้เปลี่ยนไป ดินจะมีลักษณะและสมบัติเปลี่ยนแปลงไปด้วย Soil Bank หรือ ธนาคารดิน ได้จัดแสดงตัวอย่างชุดดินที่พบในประเทศไทยมากกว่า 300 ชุดดิน ผู้เข้าชมจะได้ศึกษา เรียนรู้ ลักษณะทางกายภาพของดินที่มีความหลากหลาย โดยนำมาจัดวางในลักษณะที่สวยงาม ดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจ อาทิ ดินแต่ละสีมีความอุดมสมบูรณ์อย่างไร มีแร่ธาตุอาหารอะไรบ้าง เป็นต้น สัมผัสลักษณะทางกายภาพดินแต่ละชนิดมีความหยาบ ละเอียดหรือร่วนซุยเพียงใด ชั้นดินแต่ละชั้นแต่ละชุดดินมีความแตกต่างกันอย่างไร สามารถมาหาคำตอบได้ที่ธนาคารดินแห่งนี้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้จินตนาการสร้างสรรค์ไปกับการใช้ดินเพื่อรังสรรค์งานศิลปะต่าง ๆ จากดินทั่วประเทศ (Miracle of soil)  Soil Bank ตั้งอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมได้ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยสามารถติดต่อได้ล่วงหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่และนักสำรวจดินที่มีประสบการณ์โดยตรง เป็นวิทยากรนำชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ คลิกเพื่อติดต่อสอบถาม

กรมพัฒนาที่ดิน ข่าว